Política de privacidade e lei de cookies

En cumprimento do Real Decreto-ley 13/2012, Asociación Plataforma Polo Emprego, con domicilio en Rúa Concheiros, 33, 1º co CIF: G15795818, informálle que o seu sitio web utiliza unha serie de cookies no seu ordenador coa unica finalidade de evaluar o tipo de navegacion que realice pola páxina web e presentarnos informes de actividade no sitio web.

De seguido informámoslle detalladamente das cookies que poden instalarse dende noso sitio web. En función da súa navegación poderán instalarse todas ou só algunhas delas.

COOKIE CATEGORÍA DESCRIPCIÓN
wordpress_ 2 Cookie de WordPress para un usuario conectado
wordpress_logged_in 2 Cookie de WordPress para un usuario conectado
wordpress_test_ 2 Cookie de WordPress para un usuario conectado
wordpress_test_cookie 2 Cookie de prueba de WordPress
wp-settings- 1 WordPress también establece algunas cookies wp-settings-[UID]. El número final es el ID de usuario individual de la tabla de base de datos de usuarios. Esto se utiliza para personalizar la vista de la interfaz de administración, y posiblemente también la interfaz principal del sitio. WordPress también establece cookies para wp-settings-{time}-[UID]
wp-settings-time- 2 El número final es el ID de usuario individual de la tabla de base de datos de usuarios. Esto se utiliza para personalizar la vista de la interfaz de administración, y posiblemente también la interfaz principal del sitio.
PHPSESSID 1 Para identificar una única sesión en el sitio web.
SESS 1 Para asegurarse de que se le reconoce cuando se pasa de una página a otra dentro del sitio y que cualquier información que haya introducido será recordada.
_utma 2 Esta cookie mantiene un registro del número de veces que un usuario ha estado en el sitio que pertenece a la cookie, cuando su primera visita fue, y cuando se produjo su última visita. Google Analytics utiliza la información de la cookie para calcular cosas como días y Visitas para comprar.
_utmb 2 Es una cookie de Google Analytics. Fija el momento exacto en el momento en que un visitante entra en un sitio.
_utmc 2 Es una cookie de Google Analytics. Fija el momento exacto en que un visitante sale de un sitio.
_utmz 2 Realiza un seguimiento de donde proviene el visitante, ¿qué motor de búsqueda utilizó?, ¿en qué enlace hizo clic?, ¿qué palabra clave empleó y en qué lugar del mundo se encuentra cuando se accede a un sitio web. Esta cookie es como Google Analytics sabe a quién y para qué fuente / medio / palabra clave asigna un objetivo de conversión o de una transacción de comercio electrónico.
Condicións xerais de uso do sitio www.plataformapoloemprego.org

A Asociación Plataforma Polo Emprego con domicilio a efectos de notificacións en Rúa Concheiros, 33, 1º , Santiago de Compostela, A Coruña, co CIF: G15795818, pon a disposición no seu sitio web www.aega.org determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades. As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web do PROPIETARIO por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio web www.plataformapoloemprego.org en todas e cada unha das páxinas, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de internet e atópese plenamente informado.

O acceso ao sitio web do PROPIETARIO implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese non a utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

Primeira: CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

1.1. A utilización do sitio web do PROPIETARIO, non conleva a obrigatoriedade de inscripción do USUARIO. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente O PROPIETARIO prohibe os seguintes:

1.1.1. Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas do PROPIETARIO ou a terceiros.

1.1.2. Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede.

1.2. O PROPIETARIO, poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web si detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais -ver cláusula quinta.

Segunda: CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

2.1. O PROPIETARIO utilizando fontes internas e externas de tal modo que O PROPIETARIO únicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

2.2. O PROPIETARIO resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. O PROPIETARIO non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento de enláce aos sitios web de terceiros que figuren en www.plataformapoloemprego.org. Ademais a través do sitio web do PROPIETARIO póñense a disposición do usuario servizos gratuítos e de pago ofrecidos por terceiros alleos e que se rexerán polas condicións particulares de cada un de éllos. O PROPIETARIO non garante a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

Terceira: RESPONSABILIDADE

3.1. O PROPIETARIO en ningún caso será responsable de:

3.1.1. Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

3.1.2. Da produción de calquera tipo de dano que os USUARIOS ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.

3.1.3. Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links.

3.2. O PROPIETARIO resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse. Así mesmo, O PROPIETARIO colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fehacente de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

Cuarta: DEREITOS DE AUTOR E MARCA

O sitio web do PROPIETARIO, os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web, atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso do PROPIETARIO. Os materiais, tanto gráficos como escrito,s enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario que afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución ao PROPIETARIO.

Quinta: XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Santiago de Compostela renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro fuero que puidese corresponderlle.

Sexta

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. O PROPIETARIO poderá non ejercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte do PROPIETARIO.